FARNÍ KOSTEL SV. APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA

 

PRAVIDELNÁ MŠE SVATÁ:

 

NEDĚLE V 11.00

 


 

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla

v Albrechticích nad Vltavou

Popis projektu:

Úplný název projektu:

Revitalizace kostela svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky

Číslo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000349

Žadatel:

Římskokatolická farnost Albrechtice nad Vltavou

Termín realizace projektu:

4 / 2015 - 9 / 2019

Celkový rozpočet projektu:

13 084 554,00

Základní údaje o stavbě:

V rámci projektu bude provedena oprava střechy s výměnou klempířských prvků a oprava fasády, budou restaurovány malby na fasádě, opraveny truhlářské prvky - okna, dveře. V interiéru kostela budou opraveny omítky, restaurovány fresky, dále bude provedena výměna elektroinstalace, vč. ozvučení a EZS. V boční lodi bude zřízena zimní kaple. V kostele bude restaurován dřevěný mobiliář - kazatelna, sochy, svícny, a dále budou restaurovány kovové prvky - křížky, mříže, kování dveří.

Cíle projektu

Výstupem projektu a zároveň splněným cílem projektu bude "Revitalizovaný kostel svatého Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou za účelem zvýšení návštěvnosti památky". Realizace projektu pak umožní zachovat kulturní dědictví pro další generace. Výstup projektu je navázaný na indikátory výstupu. Výstup projektu: 1 revitalizovaný objekt (kostel sv. Petra a Pavla v Albrechticích). Úspěšnou realizací dále budou splněny i specifické cíle projektu (více ve Studii proveditelnosti k projektu, kapitola 10. VÝSTUPY PROJEKTU). Výsledkem projektu bude zvýšení počtu návštěvníků památky prostřednictvím revitalizace kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticích nad Vltavou. Výsledek projektu odpovídá indikátoru výsledku pro SC 3.1 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné, přičemž vstupné do kostela není v současné době plánováno (plánován vstup zdarma). Integrovaná strategii podpory kultury do roku 2020: S problémy identifikovanými v této strategii se potýká i předkládaný projekt. Jeho realizace pak přispěje k naplnění těchto oblastí strategie resp. specifických cílů. Specifické cíle: - Zlepšit stav národních kulturních památek a podpořit naplňování Úmluv UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví. - Vybudovat odborné a technické zázemí objektů prezentujících kulturní bohatství, zajistit zabezpečení objektů i jejich kulturního obsahu, jejich bezpečnou dostupnost a bezbariérovost. - Vytvořit organizační a technické předpoklady pro digitalizaci kulturního dědictví za účelem jeho záchrany, ochrany, trvalého uchování, zpřístupnění a dalšího využití.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU